TT Catering & Party Verhuur
TT Catering & Party Verhuur
×
 x 

Winkelwagen is leeg

1.Alle offertes van verhuurder zijn geheel vrijblijvend, tenzij onherroepelijkheid van het aanbod op enigerlei wijze blijkt herroeping van het aanbod c.q. offerte kan door verhuurder plaats vinden onverwijld na de aan vaarding door de wederpartij, veder te noemen huurder. Verhuurder is niet gebonden door bestellingen hoe dan ook gedaan, die niet door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.Bij uitvoering van de opdracht(en) behouden wij ons geringe afwijkingen voor.

3.Alle huurprijzen worden berekend per stuk gehuurd goed, en gelden voor de periode die te voren tussen partijen is afgesproken.. Alle door de verhuurder bezorgde goederen worden in principe op de begane grond afgeleverd en daar weer opgehaald, tenzij partijen, om welke reden dan ook, andere afspraken hebben gemaakt. De laad/ los plaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor onze wagens. De transportkosten worden bij het opgeven van de bestelling vastgesteld.

4.Bij annulering van eenmaal geplaatste bestellingen, brengen wij u een bedrag in rekening dat naar redelijkheid in overeenstemming is met de periode dat de goederen/ catering voor u gereserveerd zijn geweest en de dag van annulering.

5.Op de overeengekomen dag worden de goederen ter beschikking gesteld aan de huurder.

6.De goederen dienen op de retourdatum, ruim voor de afgesproken op haal tijd klaar te staan voor verzending op dezelfde wijze waarop ze geleverd zijn.(op rolcontainer, in kratten, op pallets, etc).

7.Indien op de retourdatum de huurder de goederen niet klaar heeft staan voor verzending, dan wordt vanaf die datum huur in rekening gebracht totdat de goederen retour zijn.

8.Bij vervoer van de goederen door de huurder zelf of door derden, die al dan niet van hem daar toe opdracht gekregen hebben, is het risico van het teniet gaan der goederen en/of kwaliteit vermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, geheel voor rekening van de huurder.

9.De verhuurder is niet aansprakelijk en niet tot nakoming van het contract en/of schadevergoeding jegens de huurder gehouden, indien de goederen door overmacht niet aan de huurder ter beschikking gesteld kunnen worden.. De verhuurd er stelt zich evenmin aansprakelijk in geval zij de goederen niet of niet op de afgesproken tijd kan leveren door vermissing of door een handelen of nalaten van de vorige huurder(s) met betrekking tot de goederen.

10.De huurder is tijdens de huurperiode voor verlies, beschadiging, breuk en elke kwaliteit vermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook, aansprakelijk. In deze gevallen blijft uiteraard de verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen de huurder in rekening gebracht. De huurder is verplicht het gehuurde in overeenstemming met zijn te gebruiken en het als een goede huisvader te verzorgen.

11.De goederen dienen op datum van levering door de huurder gecontroleerd te worden. Klachten van de huurder moeten op straffe van verval van het recht tot reclameren op de bezorgdag aan de verhuurder meegedeeld. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclamen.

12.De verhuurder zal bij het retour brengen/ halen in het magazijn een telling van de gehuurde goederen verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen.

13.De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met de gehuurde goederen die aan derden, aan hun persoon en/ of bezittingen wordt toegebracht.

14.De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van zgn. producten en diensten aansprakelijkheid vanaf het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip dat de goederen weer in het bezit van de verhuurder gekomen zijn . Gedurende de in de vorige zin vermelde periode vrijwaart de huurder derhalve de verhuurder tegen alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens de verhuurder mochten doen gelden.


Betalingsvoorwaarden (huur en verkoop)

1.Alle betalingen door de koper/ huurder zullen binnen de overeengekomen betalingstermijnen zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van verkoper/ verhuurder of op een door deze aan te wijzen bank-of girorekening.

2.De verhuurder/verkoper zal bij een bedrag boven de duizend euro een aanbetaling vorderen van 40% van het totaal bedrag. Dit zal 4 weken voor de leveringsdatum plaats vinden.

3.Bij overschrijding van de overeenkomen betalingstermijn is koper/ huurder over het totale netto factuurbedrag aan verkoper/ huurder zonder dat enige aanmaning vereist is, een rente verschuldigd van drie procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal worden gerekend, onverminderd het aan verkoper/verhuurder toegekende recht om buiten de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering buitengerechtelijke incassokosten tot een maximum van vijftien procent van het in te vorderen bedrag op koper/ huurder te verhalen.

Over ons

TT Catering & Partyverhuur is méér dan alleen catering. Zo kunt u bij ons ook terecht voor partyverhuur: van klein tot groot, van bestek tot springkastelen.

Lees verder ...

×

TOP